Armatura hydrauliczna i instalacje sanitarne


Stacja uzdatniania wody to zespół urządzeń służących przygotowaniu wody w taki sposób, aby nadawała się do dalszego wykorzystania w procesach produkcyjnych danego odbiorcy. Montaż stacji uzdatniania wody dokonuje się w celu oczyszczenia i modyfikowania własności wody. Podstawowe zadania to: filtrowanie ciał stałych, neutralizowanie bakterii, zmniejszanie twardości wody, likwidowanie koloru, zapachu i posmaku.

Przepompownie ścieków to kompletne urządzenia zbiornikowo- tłoczne wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Przepompownie przystosowane są do wbudowania w istniejące lub nowo budowane instalacje kanalizacyjne.

Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy następujące rodzaje przepompowni: sieciowe, przydomowe, komunalne, przemysłowe, strefowe lub pracujące w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków.

Tłocznie ścieków to w pełni zautomatyzowane systemy do przetłaczania ścieków sanitarnych. Generalną kwestią różniącą tłocznie od konwencjonalnych pompowni ściekowych, jest zastosowanie pomp suchostojących, które nie stykają się bezpośrednio ze ściekami, oraz stosowanie separatorów zatrzymujących znajdujące się w ściekach zanieczyszczenia stałe.

Stosowane są między innymi tam, gdzie ukształtowanie terenu jest zróżnicowane – na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w gospodarstwach domowych i przemysłowych położonych w znacznej odległości od miejsca zrzutu ścieków, a także aglomeracjach miejskich.

Oferujemy szeroki asortyment armatury przemysłowej: zasuwy nożowe, zawory bezpieczeństwa, elektromagnetyczne, kulowe- przepustnice- włazy żeliwne- wodomierze- naczynia zbiorcze- przepływomierze- hydranty- napędy elektryczne- napędy pneumatyczne- filtry siatkowe- kształtki z żeliwa szarego i sferoidalnego- armaturę naprawczą- uszczelki- łańcuchy uszczelniające